Bibliografie X -Interviews met Bart Tromp. (incompleet)

X -Interviews met Bart Tromp.

 

W. Minderhout, ‘Bart Tromp over zijn grote passie: Opera. “Toen ik dat plastic bekertje door de zaal hoorde rollen was ik definitief verkocht!”’, De Leunstoel,  Nummer 18, Jaargang 2, 25 augustus 2005

 

P.H. de Jong, ‘Hirsi Ali wil toe naar tweepartijenstelsel’, Nederlands Dagblad, 29 juni 2005. Discussie tussen VVD-Tweede-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali en politicoloog Bart Tromp over het ideale politieke bestel. Hirsi Ali wil naar een tweepartijenstelsel, Tromp verdedigt het bestaande stelsel.

 

F. van Deijl, 'Heren, heren... Bart Tromp: 'Bart Jan Spruyt is geen hoogleraar, zoals ik. Daar zit 'm de pijn, hè', HP/De Tijd, 25 maart 2005. Verslag van een debat tussen Tromp en Spruyt over de programmapunten van Tweede-Kamerlid Geert Wilders, die uitliep op een hoogoplaaiende ruzie.

 

G. Beverdam, ‘Vlam in de pan bij multicultureel debat. Kamer bezorgd over agressief debat tussen 'links' en 'rechts', Nederlands Dagblad, 1 april 2004. Vraaggesprek met Tromp over de stelling van Bart Jan Spruyt, directeur van de conservatieve Edmund Burke Stichting, dat links verantwoordelijk is voor de doodsbedreigingen aan het adres van Spruyt en dat het debat tussen links en rechts over de multiculturele samenleving is verziekt. Tromp vindt het verwijt van Spruyt schandelijk.

 

R. Janssen & R. van Raak, 'Op de langere termijn is een democratie zonder socialisme niet denkbaar', SP Tribune, 40 (2004) 12 maart 2004. Interview met Tromp waarin hij ondermeer ingaat op de voorstellen voor bestuurlijke vernieuwing van minister de Graaf (de kiesdistricten, de gekozen burgemeester, het aantrekken van wethouders van buiten de raad), het Nederlandse parlementaire stelsel, de gekozen minister-president, de PvdA (het oppositie voeren, de koers en het voorzitterschap).

 

W. de Bruin, 'Beginselen zijn lastig in de jacht op de zwevende kiezer', De Volkskrant, 12 oktober 2002.      Gesprek met politicoloog Bart Tromp, gepromoveerd aan de RUL op het proefschrift 'Het sociaaldemocratisch program', een vergelijkend onderzoek naar de beginselprogramma's van de SDB, SDAP en PvdA, over de PvdA na de nederlaag bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2002, Wouter Bos als partijleider, het beginselprogramma, luisteren naar de kiezer, de ernst van het probleem voor de partij, de te volgen koers en zijn eigen positie.

 

.                                               

G. Korevaar, ‘Democratie onder druk’, Haagsche Courant, 10 november 2001. Interview met Tromp over de multiculturele samenleving die de democratie onder druk zet. Politieke partijen moeten zich te weer stellen tegen affaires waarbij groepen een eigen vertegenwoordiger naar voren schuiven. De ballotage moet terug komen en partijen moeten uitkijken wie ze binnenhalen.

 

 

R. Hartmans & S. Pleij ‘Het kwaad in de mens’ De Groene Amsterdammer, 3 maart 2001. Gesprek over de morele waarden van de huidige conservatieve golf en de politieke levensvatbaarheid van een nieuw conservatisme met B. Tromp, kandidaat-partijvoorzitter PvdA H. Vuijsje R. van Raak.

 

A. Fransen, 'Kok houdt niet van gevaarlijke denkers als ik'.     HP/De Tijd, 16 februair 2001.

Interview met Tromp, die naar eigen zeggen de neergang van de PvdA lang genoeg heeft aangezien en zich kandidaat stelt als partijvoorzitter. Ingegaan wordt onder meer op de ideologie van het paarse kabinet, het slinkende ledental van de PvdA, de opvolging van minister-president Kok en het ideale profiel van een PvdA-partijvoorzitter.

 

C. Brendel, ‘Kritisch denken wordt bedreigde diersoort’, Algemeen Dagblad,  19 januari 1998.  De rol van de onafhankelijke intellectueel wordt uitgehold. Niet alleen in het publieke domein maar ook in het academisch milieu en in een partij-politieke omgeving. Bart Tromp schrijft dit in zijn boek 'Tegen het Vergeten'. In dit interview licht hij zijn opvattingen met concrete voorbeelden toe: de jongerenbeweging niet nix; de kritiek op Den Uyl; de lofprijzingen aan het adres van Kok; de rol van de CPN in de jaren 60 en 70.

 

P.H. de Jong, ‘Zelfs opsteller verdedigt partij-in-actie-document van 1977 niet meer. PvdA hikt tegen nieuw beginselprogram aan’, Friesch Dagblad, 7 september 1996. Interview met B. Tromp, oud-partijbestuurder en PvdA-ideoloog.

 

M. Kranenburg, F. Vermeulen, 'De PvdA ontbeert een duidelijke machtsstructuur', NRC-Handelsblad, 27 februari 1995. De partij van de Arbeid is een 'oligarchie' geworden. Een handvol beroepspolitici en de hofhouding rond het voorzittersduo Rottenberg en Vreeman, maakt de dienst uit, aldus hoogleraar Bart Tromp in het februarinummer van 'Socialisme en Democratie'. Rottenberg verdedigt in een gesprek met Tromp de vernieuwing die hij heeft doorgevoerd.

 

W. Scholten, 'Met Kok zal het nooit wat worden', Rotterdams Dagblad, 12 juni 1993. Visie van Tromp op de crisis binnen de PVDA en het vertrek van staatssecretaris Ter Veld van Sociale Zaken.

 

H. Goslinga, M. ten Hooven, ‘Tromp: PvdA moet koppeling opgeven’, Trouw, 9 maart 1990.

Tromp vindt dat de PvdA de koppeling tussen lonen en uitkeringen moet opgeven en zet vraagtekens bij de rechtvaardigheid van de individuele huursubsidie.Hij meent dat de grenzen van het streven naar materiele vooruitgang bereikt zijn. De PvdA dient zich dan ook te herbezinnen op haar beginselen: 'De partij blijft voort sudderen in het verzorgingsstaat-socialisme, van steeds meer voorzieningen voor steeds meer mensen'.De partij zal zich sterk moeten maken voor bestrijding van de publieke armoede.Tromp spreekt van 'herovering van de publieke ruimte op verwaarlozing en criminaliteit'.

 

P.v. Nuijsenburg, ‘Bart Tromp: Den Uyl faalt ernstig in zaak kruisraketten’, Utrechts Nieuwsblad, 16 oktober 1985. Bart Tromp over de houding van de PvdA inzake de plaatsing van de kruisraketten.- Den Uyl: In die hele rakettenkwestie heeft Den Uyl geweldig gefaald. Hij is niet in staat gebleken leiding te geven. En dat is weer de consequentie van de stijl van besturen die in de partijtop opgeld doet.- Verdrag met Verenigde Staten: De PvdA moet tijdig voor de verkiezingen duidelijk maken welke consequenties dat verdrag heeft voor kabinetsformatie. Als je dat niet doet, krijg je interne conflicten en verlies aan vertrouwen bij de kiezers. Ja, je zou dat kiezersbedrog kunnen noemen.- Toekomst van de PvdA: We missen duidelijk mensen van kaliber en het noodzakelijke tactische raffinement.

 

‘Top van PvdA-bestuur treedt eigenmachtig op’. Het Parool, 5 oktober 1984. In het partijblad voorwaarts heeft PvdA-bestuurder Tromp een felle aanval gedaan op partij voorzitter Max van den Berg en partijsecretaris Wim van Velsen.Ten aanzien van:Van den Berg: Zonder overleg de Tweede Kamerfractie van de PvdA bekritiseren, omdat deze de lijn van de partij niet zou volgen.(Veenbrand-artikel) Van Velsen: Alle belangrijke zaken worden buiten het voltallige dagelijkse bestuur om geregeld, hetgeen onder de verantwoordelijkheid van de partij-secretaris valt, die een correcte gang van zaken moet bevorderen.

 

P. Maessen, ‘In de PvdA is nog nooit een goede discussie gevoerd over kernwapens’, Het Parool, 8 oktober 1983. Interview met de twee dissidenten binnen de PvdA, G. v. Benthem v.d. Bergh en B. Tromp, waarin zij hun standpunt toelichten over de kernwapendiscussie.

 

D. Dijksman, ‘De kernwapendiscussie in de PvdA’, Haagse Post, 8 oktober 1983    . Vraaggesprek met G. v. Benthem van den Berg en B. Tromp over de reacties binnen de PvdA op hun van de partij afwijkend standpunt ten aanzien van de kernwapendiscussie.Hun pleidooi voor Wederzijdsverzekerde Zelfbeheersing (een vervolmaking binnen het afschrikkingsdenken, waarbij het niet gaat om de verklaarde strategie of bewapeningsopbouw van de supermachten,maar om hun feitelijke gedrag, waarin de kernwapens een zeer wezenlijke stabiliserende rol spelen) ontmoette in de partij niet veel sympathie.

 

"Zo was er het concilie dat de kruisboog wilde verbieden als een Gode onwelgevallig wapen" [interview met Bart Tromp over de kerken, en over het IKV], in: JASON-MAGAZINE, 8(5) augustus 1983: 11-14.

 

J. Bom , ‘Zeggenschap door deelname in vermogen bedrijven’, Voorwaarts,1 september 1987.

Interview met B. Tromp over aandelenopties.Door deel te nemen in het vermogen van een onderneming kunnen werknemers economische zeggenschap over hun bedrijf verwerven. Hierover een gesprek met Bart Tromp, die meent dat er instellingen nodig zullen zijn die het aandelenbezit mogelijk maken en organiseren.

 

B. Ummelen, ‘Vroom klinken de leuzen, blind voor de werkelijkheid’, Eindhovens Dagblad, 31 december 1981. Gesprek met Bart Tromp over de nieuwe sociale bewegingen.

 

T. Oostveen, ‘Bart Tromp en de haviken van het IKV. “Als je maar vaak genoeg op het gevaar hamert worden de mensen wel bang” ‘, De Tijd, 20 maart 1981. Tromp over het IKV standpunt, de geloofsargumenten en de politieke argumenten t.o.v. de kernontwapening.Over invloed Nederland binnen de NAVO: Er is een gegeven internationale situatie en die dwingt je zeer zorgvuldig af te wegen wat er aan kernontwapening mogelijk is. En dan mogen we ook wel beseffen een klein en niet zo invloedrijk land te zijn. Nederland zal de kerwapens de wereld niet uit krijgen.Men heeft de gevaren van een kernoorlog opgeblazen terwijl iedereen kan zien dat die gevaren zijn afgenomen. IKV-ers vertonen een merkwaardige gelijkenis met de ergste haviken van het Pentagon. Zij voeren bij afnemend gevaar de verontrusting op. Als je maar vaak genoeg hamert op het gevaar worden de mensen wel bang.

 

 

Auteur
Hans Daalder, Willem Minderhout, Greetje Tromp
Datum verschijning
30-11--1

« Terug naar het overzicht