Bibliografie III - Door Bart Tromp geschreven hoofdstukken in boeken (incompleet)

III - Door Bart Tromp geschreven hoofdstukken in boeken

 

’Een nieuwe zelfstandigheidspolitiek’ in: A. van Staden, P. van Ham, C. Homan, J.Q. Rood, B.A.G.M. Tromp, ’De herontdekking van de wereld. Nederlands buitenlands beleid in revisie’, (Den Haag, Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen
’Clingendael’, 2004, 57-71.)

’Problemen van representatieve democratie’, in: E.R. Engelen en M. Sie Dhian Ho (red.), De staat van de democratie. Democratie voorbij de staat, in de reeks ’Verkenningen’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, (Amsterdam, Amsterdam University Press, 2004, 339-361.)

’Europe: The Asymptote of Political Integration’, in: Immanuel Wallerstein, Editor, The Modern World-System in the Longue Durée, (Boulder – London, Paradigm Publishers, 2004, 47-65.)

‘Kanttekeningen bij het jaar 2002’, in: S. Noorda, H.J. Schoo, B. Tromp, A. Rouvoet & R. Koppelaar en P. Schnabel, Haagse tegenstrijdigheden. Een jaar verder, (Amsterdam University Press/Salomé, 2003).

’De crisis der partijen en enkele voorstellen deze te overwinnen’, in: Frans Becker, Wim van Hennekeler, Monika Sie Dhian Ho en Bart Tromp, redactie: Politieke partijen op drift. Het vierentwintigste jaarboek voor het democratisch socialisme, (Amsterdam, Arbeiderspers - Wiardi Beckman Stichting, 2003).

’Europa, Nederland en democratie’, in: Joop van Holsteyn & Cas Mudde redactie, Democratie in verval?, (Amsterdam, Boom, 2002).

‘Een partijloze democratie, of: het einde van de politieke partij’, in: Bram Peper, Paul Schnabel, Herman Tjeenk Willink, Bart Tromp, Haagse tegenstrijdigheden

Amsterdam, Amsterdam University Press, 2002

Met Monika Sie Dhian Ho, ’De constructie van politieke democratie. Een gesprek met Arend Lijphart.’, in: Frans Becker, Wim van Hennekeler, Monika Sie Dhian Ho en Bart Tromp, redactie: De toekomst van de democratie. Het eenentwintigste jaarboek voor het democratisch socialisme, Amsterdam, Arbeiderspers - Wiardi Beckman Stichting, 2000.

‘Het ontstaan en de ontwikkeling van het statenstelsel’, in: J. Melissen (red.), Europese diplomatie: in de schaduw van Westfalen, (Assen, Van Gorcum, 2000).

‘De uitgestelde oorlog : Westerse (non)interventie in Joegoslavië, 1991-1995’, in: A.W.M. Gerrits; J.H. de Wilde (red.), Aan het slagveld ontsnapt : over oorlogen die niet plaatsvonden : een Liber Amicorum voor Hylke Tromp, (Zutphen, Walburg Pers, 2000).

‘De pacificatie van de vredesbeweging’, in H.J. Schoo & Bert Vuijsjes (red.), Scenario 2000. Terugblik op de toekomst

’Hedendaags kapitalisme: wereldsysteemanalyse’, in: Frans Becker, Wim van Hennekeler en Bart Tromp redactie: Hedendaags kapitalisme. Het twintigste jaarboek voor het democratisch socialisme, Amsterdam, Arbeiderspers - Wiardi Beckman Stichting, 1999.

‘Onderwijs: de sowjetzone van Nederland’, in: Xandra van Gelder en Hans Wansink, Heimwee naar de HBS, (Amsterdam, De Volkskrant 1998).

‘Transatlantische betrekkingen in de context van het moderne wereld-systeem’, N. Hoekstra (red.) Het Marshall Plan in hedendaags perspectief, (Den Haag, Atlantische Commissie, 1997).

‘Overlevingskansen van het statenstelsel’, in: A. van Staden (red.), De nationale staat onhoudbaar maar onmisbaar? : het perspectief van Europese integratie en mondialisering, (Assen, Van Gorcum, 1996).

‘Risorgimento, politiek en censuur’, in: De Nederlandse opera, (Rigoletto, Amsterdam, 1996).

‘Het transformatieproces en politieke theorievorming’, in: B. Tromp, O. Holman, H. Hoen, P. Bergeijk, J.W. van der Meulen (ed.),  Nederland en Oost-Europa; theorie en praktijk, Clingendael Study, (Den Haag, Instituut Clingendael, Januari 1997).

‘Interne partijdemocratie’, in: J.Berkouwer en A. Hoogerwerf, Markt, ongelijkheid, solidariteit: op zoek naar een herkenbare PvdA, (Bajesteh, Meeuw & Co/Syntax publishers, 1996)

’Een eeuw sociaaldemocratische beginselprogramma’s in Nederland’, in: Frans Becker, Wim van Hennekeler, Bart Tromp, Marjet van Zuylen redactie: In zake beginselen. Het zeventiende jaarboek voor het democratisch socialisme, Amsterdam, Arbeiderspers - Wiardi Beckman Stichting, 1996.

‘De sturing van het publieke debat’, in: Afstand en engagement. 35 jaar aan het Binnenhof(Uitgeverij De Gelderlander BV, 1995).

‘Geweld en maatschappij in de Dertigjarige oorlog’, in: Dossier Geschiedenis 1994 Amsterdam, UvA, 1995

‘Comments on the contribution of Paul Dukes’, in: A. Gerrits; N. Adler (ed.), Vampires unstaked : national images, stereotypes and myths in East Central Europe (Amsterdam, North-Holland, 1995).

‘Europa in het licht der Republiek: het Europese integratieproces in historisch perspectief’, in: L. Sprangers, A. van Staden en A. Venema (red.), Een continent op drift: opstellen over de veiligheid van Europa, (Amsterdam, Van Oorschot, januari 1994).

‘Wereldsysteem en moderniteit’, in: S.W. Couwenberg (red.), Westerse cultuur: model voor de hele wereld? (Kampen, Kok Agora, 1994).

‘Statenstelsel als conditie voor kapitalistische wereldsysteem’, in: De toekomst van de Nederlandse buitenlandse politiek: bijdragen aan de jubileum-conferentie van Instituut Clingendael, 13 en 14 januari 1993, (Den Haag : Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen 'Clingendael', afdeling Voorlichting, 1993).

‘Transatlantische spanningen’, in: Europa en de Verenigde Staten 1992: vijfhonderd jaar na Columbus, (Den Haag, Atlantische Commissie, 1992)

‘De loden bal van het  ware socialisme’, in: Jan Nekkers (red.), Contouren van vernieuwing. Heroriëntatie in de Partij de Arbeid, (Amsterdam, WBS, 1992).

‘Het échec van het marxisme’, in: Bas van Stokkom (red.), Voorbij de ideologie?, (Hilversum, Gooi & Sticht, 1991).

‘Anti-democratische stromingen’, in: .J.J.A. Thomassen (red.), Hedendaagse Democratie, (Alphen aan den Rijn, Samsom Tjeenk Willink, 1991).

‘Party Strategies and System Change in the Netherlands’, in: Peter Mair and Gordon Smith (red.) Understanding Party System Change in Western Europe, (London, Frank Cass, 1990).

Reformability of communist systems, in: Perestroika. Opportunities for real détente (Amsterdam, Peace Policy Foundation, 1989).

Introduction, in: The United States and the European community. Convergence of conflict Proceedings of the Amsterdam Columbia Conference (Rotterdam, universitaire pers, 1989).

Tussen etatisme en sociale democratie: veranderende opvattingen in de PvdA over ‘staat’ en ‘maatschappij’, in: A.M.J. Kreukels, J.B.D. Simonis (red), Publiek domein. De veranderende balans tussen staat en samenleving, Jaarboek Beleid en Maatschappij, (Meppel, Boom, 1988)

'Drees en het democratisch-socialisme,' in: H. Daalder en N. Cramer red., Willem Drees (Houten, De Haan/Unieboek, 1988).

‘Verantwoordelijkheden van kamerleden en fracties’, in: J.N.J. van den Broek, K. Groeveld en J.A. de Hoog (red), Democratie: scheiding der machten, (Den Haag, Telderstichting, 1987).

‘Gouden jaren voor het democratisch socialisme’, in: Jan Bank e.a., In dienst van het gehele volk. De Westeuropese sociaal-democratie tussen aanpassing en vernieuwing 1945-1950, (Amsterdam, Bert Bakker/WBS, 1987).

‘Reflexions on anti-Americanism and Dutch social democracy, in: R. Kroes (ed) Anti-Americanism in Europe, (Amsterdam, Free University Press, 1986). - p. 85-96.

‘Democratie: te goed voor de derde wereld’, in: De achtertuin van Nederland: opstellen over buitenlandse politiek, (Amsterdam, Van Oorschot, 1985). - p. 180-201.

‘Sociologie en de stad’, in: Ton Kreukels, Dick van Zijhderveld, Wouter Turpijn (red.), De stad opnieuw in zicht. Sociaal-wetenschappelijke benaderingen van het verschijnsel ‘stad’. (Amsterdam, Jan Mets, 1985)

Met H. Achterhuis, J.L. Heldring e.a., Solidariteit: over wat mensen verbindt... (Utrecht : Het Spectrum, 1985).

‘De beginselen van het democratisch socialisme’in: Bart Tromp, met bijdragen van H. Verwey-Jonker, L. Nauta, K. Koch, H. Kombrink, W. Kok, M. Krop en J. van den Berg, Beginselen ter sprake (Amsterdam, Wiardi Beckman Stichting, 1985).

‘Een continent op drift’, in: Europa eenmaal andermaal: beschouwingen over veiligheid / red. G. van Benthem van den Bergh; D. Hellema; H. de Lange. - Amsterdam : Mets, 1985. - p. 48-50.

‘Kanttekeningen  bij de ontwikeling van de machtspositie van de PvdA, in: Lo Casteleijn e.a., Tekens in de tijd. 65 jaar Joop Den Uyl, (Amsterdam, Arbeiderspers, 1984).

’Tweeërlei socialisme’, in: Jan Bank, Paul Kalma, Martin Ros en Bart Tromp redactie, Het vijfde jaarboek voor het democratisch socialisme, Amsterdam, Arbeiderspers, 1984.

‘Neo-conservatism and the dilemma’s of the left’, in: Rob Kroes, (ed), Neo-conservatism Amsterdam VU uitgeverij 1984

‘Socialisme en defensie. De PvdA en het probleem van oorlog en vrede’, in: E.H.  van den Beugel (red.), Te beginnen bij Nederland. Opstellen over oorlog en vrede. (Amsterdam, Van Oorschot, 1983) 

(Met Barbara Tuchman) Een ezel stoot zich in het gemeen…Regeren in dwaasheid (De Volkskrant 1983. Uitgave van de Eerste Van der Leeuw-lezing)

Met Jan Bank en Martin Ros, ’Gesprek met Jacques de Kadt’, in: Jan Bank, Martin Ros en Bart Tromp redactie, Het eerste jaarboek voor het democratisch socialisme, Amsterdam, Arbeiderspers, 1979.

‘De sociologie van de stad bij Max Weber’, in W. Goddijn (red.) Max Weber. Zijn leven, werk en betekenis, Baarn: Ambo, 1979.

’Theodor Adorno’, in: L. Rademaker en E. Petersma red., Hoofdfiguren uit de sociologie 2: modernen, Utrecht/Antwerpen, Het Spectrum/Intermediair, 1974.

‘Charles Wright Mills’, in: L.Rademaker en E.Petersma, Hoofdfiguren uit de sociologie 1: klassieken, Utrecht/Antwerpen, Het Spectrum, Intermediair, 1974

‘Vredeswetenschap : doelstellingen, methoden, maatschappelijke relevantie; een aantal hoofd- en bijzaken’, in B.V.A. Röling (red.), Vredeswetenschap : doelstellingen, methoden, maatschappelijke relevantie; bijdragen voor de konferentie gehouden te Warffum, sept. 1972, (Groningen, 1973).

 

Auteur
Hans Daalderd, Willem Minderhout, Greetje Tromp
Datum verschijning
30-11--1

« Terug naar het overzicht