Bibliografie

Deze bibliografie van de werken van Bart Tromp is verre van compleet. Het complementeren van de bibliografie die uit vele, veelzijdige en qua thematiek verschillendsoortige artikelen en bijdragen aan het publieke debat bestaat, zal nog wel enige tijd in beslag nemen. Hier staat de voorlopige bibliografie vermeld die in 2007 in een herdenkingsnummer van Socialisme & Democratie verscheen.

Het oeuvre van Bart Tromp is zo omvangrijk en veelzijdig dat het opstellen van een inzichtelijke bibliografie een tijdrovende aangelegenheid is. Onderstaande lijst ¬ die tot stand kwam dankzij Hans Daalder, Greetje Tromp en Willem Minderhout ¬ is verre van volledig. Hier is gekozen voor een indeling in vijf categorieën:

 1. boeken van Bart Tromp;

 2. door hem geredigeerde, samengestelde en/of ingeleide boeken;

 3. door hem geschreven hoofdstukken in boeken van anderen;

 4. door Tromp en anderen geredigeerde afleveringen van het Jaarboek voor het democratisch socialisme en door hem daarin gepubliceerde artikelen;

 5. door hem geschreven bijdragen aan Socialisme & Democratie.

Barts talloze columns en krantenartikelen, maar ook zijn bijdragen aan tijdschriften als Internationale Spectator en Maatstaf zijn in deze bibliografie niet opgenomen.  In de bijlage (.pdf) treft u een vollediger - maar nog lang niet compleet! - overzicht aan.

1. Boeken van Bart Tromp

 

 1. Karl Marx (Soesterberg, Aspekt, 2007).

 2. (met K.G. van Wolferen en J. Sampiemon) Een keerpunt in de vaderlandse geschiedenis (Amsterdam, Meulenhoff, 2005).

 3. Hoe de wereld in elkaar zit. 25 jaar maatschappij, politiek en cultuur (Amsterdam, Prometheus, 2004).

 4. Neergang van de democratie? (Van Laun-lezing, Leeuwarden, 2003).

 5. Het sociaal-democratisch programma. De beginselprogramma’s van SDB, SDAP en PvdA, 1878-1977 (handelseditie dissertatie, aangevuld met epiloog:

 6. ‘Noodzakelijk maar onmogelijk’, (Amsterdam, Bert Bakker, 2002).

 7. Het sociaal-democratisch programma. De beginselprogramma’s van sdb, sdap en PvdA, 1878-1977. Een onderzoek naar de ontwikkeling van een politieke stroming (diss. Universiteit Leiden, 2002).

 8. Tegen het vergeten. Degenstoten en sabelhouwen (Nieuwegein, Aspekt, 1997).

 9. Verraad op de Balkan. Een kroniek (Nieuwegein, Aspekt, 1996).

 10. De wetenschap der politiek. Verkenningen (Leiden, dswo Press, 1993; 4e dr. Amsterdam University Press, 2002).

 11. Het einde van de politiek? Met een proloog en een epiloog (inaugurale rede, Universiteit van Amsterdam; Schoonhoven, Academic Service, 1990).

 12. Nederlands cultuurbeleid en de Europese Gemeenschappen. Een beleidsverkenning (Zeist, Kerckebosch, 1989).

 13. (rapporteur) Dreiging uit de lucht? Problemen van de Westeuropese luchtverdediging na het inf-akkoord. Rapport van een studiegroep van de Atlantische Commissie (Den Haag, Atlantische Commissie, 1988).

 14. Een frisgewassen doedelzak. Essays en kronieken uit de jaren tachtig (Amsterdam, Arbeiderspers, 1988).

 15. Karl Marx (Meppel, Boom, 1983).

 16. Het falen der nieuwlichters (Amsterdam, Arbeiderspers, 1981).

 17. De samenleving als oplichterij. Opstellen over sociologie en politiek (Amsterdam, Arbeiderspers, 1978).

 

2. Door Bart Tromp geredigeerde, samengestelde en/of ingeleide boeken

 1. ‘Marx nu. Verlost van het communisme’, ‘Beknopte chronologie’, in: Karl Marx: ‘Er waart een spook door Europa.’ Bloemlezing uit het werk van Karl Marx (Amsterdam, Bert Bakker, 2006).

 2. ‘Inleiding’, in: Karl Kautsky (vert. Evert van Leerdam), Hoe de oorlog ontstond (Nieuwegein, Aspekt, 2001).

 3. (met M.C. Brands en R. Havenaar red.) J. de Kadt. De deftigheid in het gedrang. Een keuze uit zijn verspreide geschriften (Amsterdam, Van Oorschot, 1991).

 4. (met J.Th.J. van den Berg) ‘Inleiding’, ‘Verantwoording’ en redactie van: H. Daalder, Politiek en historie. Opstellen over Nederlandse politiek en vergelijkende politieke wetenschap (Amsterdam, Bert Bakker, 1990).

 5. (red.) Literatuur en politiek (Amsterdam, themanummer Maatstaf, Arbeiderspers, 1989).

 6. (met J.H.L. Lμwenhardt, red.) Voor Sacharov (Amsterdam, Mets, 1986).

 7. ‘Thomas Hobbes. Een inleiding tot Leviathan’ en bibliografie, in: Thomas Hobbes, Leviathan (Amsterdam, Boom, 2002 (1985)).

 8. ‘Woord vooraf’, in: Jan Zielonka, Pools experiment. Een visie op de gebeurtenissen van ’80-’82 (Leeuwarden, Eisma, 1982).

 9. (met D.W. Fokkema, red.) China op het breukvlak (Amsterdam, Arbeiderspers, 1981).

 10. ‘Eduard Bernstein en het revisionisme’, in: Eduard Bernstein, De voorwaarden tot het socialisme en de taak der sociaal-democratie (Amsterdam, Arbeiderspers,1981).

 11. (met Dirk Bergvelt, Charlotte van Rappard, red.) De papieren lente (Antwerpen, Het Spectrum, 1981).

 12. ‘Inleiding en verantwoording’, in: W. Drees, Marx en het democratisch socialisme. Politiek-historische beschouwingen
  (Amsterdam, Arbeiderspers, 1979).

3. Door Bart Tromp geschreven hoofdstukken in boeken van anderen

 

 1. ‘Een nieuwe zelfstandigheidspolitiek’, in: A. van Staden, P. van Ham, C. Homan, J.Q. Rood, B. A.G.M.

 2. Tromp, De herontdekking van de wereld. Nederlands buitenlands beleid in revisie (Den Haag, Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael, 2004).

 3. ‘Problemen van representatieve democratie’, in: E.R. Engelen en M. Sie Dhian Ho (red.), De staat van de democratie. Democratie voorbij de staat, in de reeks ’Verkenningen’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Amsterdam, Amsterdam University Press, 2004).

 4. ‘Europe: The Asymptote of Political Integration’, in: Immanuel Wallerstein (red.), The Modern World-System in the Longue Durée (Boulder, London, Paradigm Publishers, 2004).

 5. ‘Kanttekeningen bij het jaar 2002’, in: S. Noorda, H.J. Schoo, B. Tromp, A. Rouvoet & R. Koppelaar en P. Schnabel, Haagse tegenstrijdigheden. Een jaar verder (Amsterdam University Press/Salomé, 2003).

 6. ‘Een partijloze democratie, of: het einde van de politieke partij’, in: Bram Peper, Paul Schnabel, Herman Tjeenk Willink, Bart Tromp, Haagse tegenstrijdigheden (Amsterdam, Amsterdam University Press,2002).

 7. ‘Europa, Nederland en democratie’, in: Joop van Holsteyn en Cas Mudde (red.), Democratie in verval? (Amsterdam, Boom, 2002).

 8. ‘De pacificatie van de vredesbeweging’, in: H.J. Schoo en Bert Vuijsje (red.), Scenario 2000. Terugblik op de toekomst (Amsterdam, Sijthoff, 2000).

 9. ‘De uitgestelde oorlog’, in: A.W.M. Gerritse en J.H. de Wilde (red.), Aan het slagveld ontsnapt (Zutphen, Walsburg Pers, 2000).

 10. ‘Het ontstaan en de ontwikkeling van het statenstelsel’, in: Jan Melissen (red.), Europese diplomatie. In de schaduw van Westfalen (Assen, Van Gorcum,2000).

 11. ‘Onderwijs: de sowjetzone van Nederland’, in: Xandra van Gelder en Hans Wansink, Heimwee naar de HBS (Amsterdam, De Volkskrant, 1998).

 12. B. Tromp, O. Holman, H. Hoen, P. Bergeijk, J.W. van der Meulen, Nederland en Oost-Europa; theorie en praktijk, Clingendael Study (Den Haag, Instituut Clingendael, januari 1997).

 13. ‘Interne partijdemocratie’, in: J.Berkouwer en A. Hoogerwerf, Markt, ongelijkheid, solidariteit: op zoek naar een herkenbare PvdA (Bajesteh, Meeuw & Co/Syntax publishers, 1996).

 14. ‘Overlevingskansen van het statenstelsel’, in: A. van Staden (red.), De nationale staat. Onhoudbaar maar onmisbaar? (Assen, Van Gorcum, 1996).

 15. ‘Risorgimento, politiek en censuur’, in: De Nederlandse opera, Rigoletto (Amsterdam, 1996).

 16. ‘De sturing van het publieke debat’, in: Afstand en engagement. 35 jaar aan het Binnenhof (Nijmegen, De Gelderlander bv, 1995).

 17. ‘Geweld en maatschappij in de Dertigjarige oorlog’, in: Dossier Geschiedenis 1994 (Amsterdam, UvA, 1995).

 18. ‘Europa in het licht der republiek’, in: L. Sprangers, A. van Staden en A. Venema (red.), Een continent op drift. Over de veiligheid van Europa (Amsterdam, Van Oorschot, 1994).

 19. ‘Wereldsysteem en moderniteit’, in: S.W. Couwenberg, Westerse cultuur: model voor de hele wereld? (Kampen, Kok Agora, 1994).

 20. ‘De loden bal van het ware socialisme’, in: Jan Nekkers (red.), Contouren van vernieuwing. Heroriëntatie in de Partij de Arbeid (Amsterdam, Wiardi Beckman Stichting/Opleidingsinstituut PvdA, 1992).

 21. ‘Transatlantische spanningen’, in: Europa en de Verenigde Staten 1992: vijfhonderd jaar na Columbus (Den Haag, Atlantische Commissie, 1992).

 22. ‘Het échec van het marxisme’, in: Bas van Stokkom (red.), Voorbij de ideologie? (Hilversum, Gooi & Sticht, 1991).

 23. ‘Anti-democratische stromingen’, in: .J.J. A. Thomassen  (red.), Hedendaagse Democratie (Alphen aan den Rijn, Samsom Tjeenk Willink, 1991).

 24. ‘Party Strategies and System Change in the Netherlands’, in: Peter Mair and Gordon Smith (red.), Understanding Party System Change in Western Europe (London, Frank Cass, 1990).

 25. ‘Tussen etatisme en sociale democratie: veranderende opvattingen in de PvdA over “staat” en “maatschappij”’, in: A.M.J. Kreukels, J.B.D. Simonis (red.), Publiek domein. De veranderende balans tussen staat en samenleving. Jaarboek Beleid en Maatschappij (Meppel, Boom, 1988).

 26. ‘Drees en het democratisch-socialisme’, in: H. Daalder en N. Cramer (red.), Willem Drees (Houten, De Haan/Unieboek, 1988).

 27. ‘Verantwoordelijkheden van kamerleden en fracties’, in: J.N.J. van den Broek, K. Groeveld en J. A. de Hoog (red.), Democratie: scheiding der machten (Den Haag, Telderstichting, 1987).

 28. ‘Gouden jaren voor het democratisch socialisme’, in: Jan Bank e.a., In dienst van het gehele volk. De Westeuropese sociaal-democratie tussen aanpassing en vernieuwing 1945-1950 (Amsterdam, Bert Bakker/Wiardi Beckman Stichting, 1987).

 29. ‘Reflexions on Anti-Americanism and Dutch Social Democracy’, in: Rob Kroes, Maarten van Rossem (red.), Anti-Americanism in Europe (Amsterdam, Free University Press, 1986).

 30. ‘Een continent op drift’, in: G. Benthem van den Berg, Duco Hellema en Herman de Lange (red.), Europa, eenmaal andermaal. Beschouwingen over veiligheid (Amsterdam, Jan Mets, 1985).

 31. ‘Sociologie en de stad’, in: Ton Kreukels, Dick van Zijderveld, Wouter Turpijn (red.), De stad opnieuw in zicht. Sociaal-wetenschappelijke benaderingen van het verschijnsel ‘stad’ (Amsterdam, Jan Mets, 1985).

 32. ‘De beginselen van het democratisch socialisme’, in: Bart Tromp e.a., Beginselen ter sprake. Staatkundige notities nummer 3 (Amsterdam, Wiardi Beckman Stichting, 1985).

 33. ‘Democratie: te goed voor de derde wereld?’, in: J.W. Bezemer e.a., De achtertuin van Nederland. Opstellen over buitenlandse politiek (Amsterdam, Van Oorschot, 1985).

 34. ‘Neo-conservatism and the dilemma’s of the left’, in: Rob Kroes (red.), Neo-conservatism (Amsterdam, vu uitgeverij, 1984).

 35. ‘Kanttekeningen bij de ontwikkeling van de machtspositie van de PvdA’, in: Lo Casteleijn e.a., Tekens in de tijd. 65 jaar Joop Den Uyl (Amsterdam, Arbeiderspers, 1984).

 36. ‘Socialisme en defensie. De PvdA en het probleem van oorlog en vrede’, in: E.H. van den Beugel (red.), Te beginnen bij Nederland. Opstellen over oorlog en vrede (Amsterdam, Van Oorschot, 1983).

 37. (met Barbara Tuchman) Een ezel stoot zich in het gemeen… Regeren in dwaasheid (De Volkskrant 1983; uitgave van de eerste Van der Leeuw-lezing).

 38. ‘De sociologie van de stad bij Max Weber’, in: W. Goddijn (red.), Max Weber. Zijn leven, werk en betekenis (Baarn, Ambo, 1979).

 39. (uit het Engels vert., met L. Inberg) Thorstein Veblen, De theorie van de nietsdoende klasse, met een inleiding van C. Wright Mills en een nawoord van Th. W. Adorno (Amsterdam, Arbeiderspers, 1974).

 40. ‘Theodor Adorno’, in: L. Rademaker en E. Petersma (red.), Hoofdfiguren uit de sociologie 2: modernen (Utrecht/Antwerpen, Het Spectrum/Intermediair, 1974).

 41. ‘Charles Wright Mills’, in: L. Rademaker en E. Petersma (red.), Hoofdfiguren uit de sociologie 1: klassieken (Utrecht/Antwerpen, Het Spectrum/Intermediair, 1974).


4. Jaarboeken voor het democratisch socialisme


Bart Tromp vormde, samen met Jan Bank en Martin Ros, in 1979 de redactie van het Jaarboek voor het democratisch socialisme. Het doel van het project was het vergroten van de historische en theoretische kennis over de sociaal-democratie in Nederland en het bevorderen van vruchtbaar ideologisch debat.

Bart Tromp bleef vijfentwintig jaarboeken lang een vaste kracht in, zo niet de spil van, de redactie, die verder met enige regelmaat van samenstelling veranderde. In de ¬ anonieme ¬ redactionele inleidingen op de jaarboeken is zijn invloed niet zelden merkbaar aanwezig.

 

 1. Frans Becker, Wim van Hennekeler, Monika Sie Dhian Ho, Bart Tromp (red.), Rotterdam. Het vijfentwintigste jaarboek voor het democratisch socialisme (Amsterdam, Mets & Schilt/Wiardi Beckman Stichting, 2004).

 2. Frans Becker, Wim van Hennekeler, Monika Sie Dhian Ho en Bart Tromp (red.), Politieke partijen op drift. Het vierentwintigste jaarboek voor het democratisch socialisme (Amsterdam, Arbeiderspers/Wiardi Beckman Stichting, 2003).

 3. Frans Becker, Wim van Hennekeler, Monika Sie Dhian Ho en Bart Tromp (red.), Transnationaal Nederland. Het drieëntwintigste jaarboek voor het democratisch socialisme (Amsterdam, Arbeiderspers/Wiardi Beckman Stichting, 2002).

 4. Frans Becker, Wim van Hennekeler, Monika Sie Dhian Ho en Bart Tromp (red.), Zeven jaar paars. Het tweeëntwintigste jaarboek van het democratisch socialisme (Amsterdam, Arbeiderspers/Wiardi Beckman Stichting, 2001).

 5. Frans Becker, Wim van Hennekeler, Monika Sie Dhian Ho en Bart Tromp (red.), De toekomst van de democratie. Het eenentwintigste jaarboek voor het democratisch socialisme (Amsterdam, Arbeiderspers/Wiardi Beckman Stichting, 2000).

 6. Frans Becker, Wim van Hennekeler en Bart Tromp (red.), Hedendaags kapitalisme. Het twintigste jaarboek voor het democratisch socialisme (Amsterdam, Arbeiderspers/Wiardi Beckman Stichting, 1999).

 7. Frans Becker, Wim van Hennekeler, Bart Tromp en Marjet van Zuijlen (red.), Om de kwaliteit van het onderwijs. Het negentiende jaarboek voor het democratisch socialisme (Amsterdam, Arbeiderspers/Wiardi Beckman Stichting, 1998).

 8. Frans Becker, Wim van Hennekeler, Bart Tromp, Marjet van Zuijlen (red.), De inrichting van Nederland. Het achttiende jaarboek voor het democratisch socialisme (Amsterdam, Arbeiderspers/Wiardi Beckman Stichting, 1997).

 9. Frans Becker, Wim van Hennekeler, Bart Tromp, Marjet van Zuylen (red.), Inzake beginselen. Het zeventiende jaarboek voor het democratisch socialisme (Amsterdam, Arbeiderspers/Wiardi Beckman Stichting, 1996).

 10. Frans Becker, Wim van Hennekeler, Bart Tromp, Marjet van Zuylen (red.), Nederland en de wereld. Het zestiende jaarboek voor het democratisch socialisme (Amsterdam, Arbeiderspers/Wiardi Beckman Stichting, 1995).

 11. Frans Becker, Martin Ros, Saskia Stuiveling en Bart Tromp (red.), Van Troelstra tot Den Uyl. Het vijftiende jaarboek voor het democratisch socialisme (Amsterdam, Arbeiderspers/Wiardi Beckman Stichting, 1994).

 12. Marnix Krop, Martin Ros, Saskia Stuiveling en Bart Tromp (red.), De toekomst van de vakbeweging. Het veertiende jaarboek voor het democratisch socialisme (Amsterdam, Arbeiderspers/Wiardi Beckman Stichting, 1993).

 13. Marnix Krop, Martin Ros, Saskia Stuiveling en Bart Tromp (red.), Oost-Europa en de sociaal-democratie. Het dertiende jaarboek voor het democratisch socialisme (Amsterdam, Arbeiderspers/Wiardi Beckman Stichting, 1992).

De delen 1 tot en met 12 waren nog niet thematisch opgezet. De delen 1 en 2 stonden onder redactie van Jan Bank, Martin Ros en Bart Tromp. Voor de delen 3 tot en met 6 kwam daar Paul Kalma bij. De delen 7 tot en met 12 werden gemaakt door Marnix Krop, Martin Ros, Saskia Stuiveling en Bart Tromp.

Artikelen van Bart Tromp in de jaarboeken (selectie):

 1. ’De crisis der partijen en enkele voorstellen deze te overwinnen’, in: Frans Becker, Wim van Hennekeler, Monika Sie Dhian Ho en Bart Tromp (red.), Politieke partijen op drift. Het vierentwintigste jaarboek voor het democratisch socialisme (Amsterdam, Arbeiderspers/Wiardi Beckman Stichting, 2003).

 2. (met Monika Sie Dhian Ho) ’De constructie van politieke democratie. Een gesprek met Arend Lijphart’, in: Frans Becker, Wim van Hennekeler, Monika Sie Dhian Ho en Bart Tromp (red.), De toekomst van de democratie. Het eenentwintigste jaarboek voor het democratisch socialisme (Amsterdam, Arbeiderspers/Wiardi Beckman Stichting, 2000).

 3. ’Hedendaags kapitalisme: wereldsysteemanalyse’, in: Frans Becker, Wim van Hennekeler en Bart Tromp (red.), Hedendaags kapitalisme. Het twintigste jaarboek voor het democratisch socialisme (Amsterdam, Arbeiderspers/ Wiardi Beckman Stichting, 1999).

 4. ’Een eeuw sociaaldemocratische beginselprogramma’s in Nederland’, in: Frans Becker, Wim van Hennekeler, Bart Tromp, Marjet van Zuylen (red.), Inzake beginselen. Het zeventiende jaarboek voor het democratisch socialisme (Amsterdam, Arbeiderspers/Wiardi Beckman Stichting, 1996).

 5. ’Tweeërlei socialisme’, in: Jan Bank, Paul Kalma, Martin Ros en Bart Tromp (red.), Het vijfde jaarboek voor het democratisch socialisme (Amsterdam, Arbeiderspers, 1984).

 6. (met Jan Bank en Martin Ros) ‘Gesprek met Jacques de Kadt’, in: Jan Bank, Martin Ros en Bart Tromp (red.), Het eerste jaarboek voor het democratisch socialisme (Amsterdam, Arbeiderspers, 1979).

 

5. Artikelen van Bart Tromp in Socialisme & Democratie (selectie)

Bart Tromp was vanaf april 1978 tot aan zijn overlijden lid van de redactie van Socialisme & Democratie, het maandblad van de Wiardi beckmanstichting. Zijn bijdrage bestond uit meer dan alleen het beoordelen van kopij en het aandragen van ideeën voor thema’s en auteurs. Hij bestierde jarenlang de boekenrubriek en schreef veelvuldig: beschouwingen, analyses, columns en boekessays.

In het volgende overzicht zijn alleen zijn grotere artikelen opgenomen.

 1. ‘Vechten overzee: de PvdA en militaire interventies’, in: s&d 2007/5, 18-22.

 2. ‘Mondialisering: heel oud en heel nieuw’, in: s&d 2006/12, 48-54 .

 3. ‘Een Amerikaans imperium?’, in: s&d 2006/7&8, 67-74.

 4. (met P. Bordewijk, M. Hajer en W. Minderhout) ‘Inzake beginselen van de Partij van de Arbeid. Alternatief concept-manifest’, in: s&d 2004/7&8, 64- 74.

 5. ‘Hoe bruikbaar is nog het sociaal-democratisch programma’, in: s&d 2003/5&6, 56-63.

 6. ‘Het virus van de plebiscitaire democratie’, in: s&d 2002/12, 31-4 0.

 7. ‘De taak der sociaal-democratie’, in: s&d 2002/5&6, 90-95.

 8. ‘De “andere oorlog”. Enkele aantekeningen’, in: s&d 2001/10, 43 9-44 2.

 9. ‘Organisatie en program: de PvdA op een historisch dieptepunt’, in: s&d 2001/2, 52-5 7.

 10. ‘Een partijloze democratie, of: het einde van de politieke partij?’, in: s&d 2000&2001/12&1, 544-553 .

 11. ‘De onterechte terechtwijzing van Oostenrijk’, in: s&d 2000/3, 135- 137.

 12. ‘De toekomst van de Nederlandse defensie’, in: s&d 1999/10, 45 6-4 60.

 13. ‘De toekomst van de oorlog’, in: s&d 1999/7&8, 33 6-344 .

 14. ‘Srebrenica in het groot’, in: s&d 1999/5, 207-212.

 15. ‘Geen goed begin van beginseldebat’, in: s&d 1999/1, 3- 7.

 16. ‘De ritualisering van verkiezingsprogramma’s’, in: s&d 1997/12, 53 6-54 0.

 17. ‘Infrastructuur en het primaat van de politiek’, in: s&d 1997/9, 392-3 95.

 18. ‘Het gewicht van geschreven programma’s. Inzake beginselen’, in: s&d 1996/10, 583-5 85.

 19. ‘Het failliet van de vredestichters’, in: s&d 1996/7&8, 43 9-443 .

 20. ‘Correctie en aanvulling [op ‘Inzake partijvernieuwing’]’, in: s&d 1996/2, 138.

 21. ‘Inzake partijvernieuwing’, in: s&d 1996/1, 30-4 2.

 22. ‘De vloek van Michels. Afscheid van de partijdemocratie’, in: s&d 1995/2, 93- 95.

 23. ‘Het program!’, in: s&d 1993/11, 485-4 90.

 24. ‘Intellectuelen in soorten’, in: s&d 1993/6, 268-272.

 25. ‘Moedwillige deprofessionalisering’, in: s&d 1992/4, 153- 156.

 26. ‘Partijvernieuwing?’, in: s&d 1992/1, 25-3 2.

 27. ‘Nog meer subsidiëring van politieke partijen?’, in: s&d 1991/5, 204- 208.

 28. ‘Eduard Bernstein’, in: s&d 1990/11, 292-294.

 29. ‘Beginselprogramma: noodzaak en onmogelijkheid’, in: s&d 1990/4, 105- 108.

 30. (met G. van Benthem van den Bergh) ‘Gedeelde veiligheid’ als bezweringsformule’, in: s&d 1986/7&8, 223- 225.

 31. (met G. van Benthem van den Bergh) ‘Repliek: uitgangspunten voor een Nederlands veiligheidsbeleid ii, in: s&d 1986/1, 34-4 0.

 32. (met G. van Benthem van den Berg) ‘De Partij van de Arbeid en defensie: uitgangspunten voor een Nederlands veiligheidsbeleid’, in: s&d 1983/9, 3- 15.

 33. ‘Karl Marx als politiek theoreticus’, in: s&d 1983/3, 7-10.

 34. ‘Over de Sowjet-Unie en ontspanningspolitiek’, in: s&d 1982/6, 229-239.

Zie voor een vollediger overzicht:

I - Boeken van Bart Tromp.

II - Door Bart Tromp geredigeerde, samengestelde en/of ingeleide boeken.

III - Door Bart Tromp geschreven hoofdstukken in boeken.

IV - Jaarboeken voor het democratisch socialisme.

V - Bart Tromp in Socialisme & Democratie. (incompleet)

VI - Bart Tromp: Tijdschriftartikelen. (incompleet)

VI.1 - Bart Tromp in Vrede en Veiligheid / Trans-Aktie.

VI.2 - Bart Tromp in Internationale Spectator

VI. 2 Verspreide tijschriftartikelen.

VII - Bart Tromp in dag- en weekbladen. (incompleet)

VIII – Columns in Het Parool van 1 juli 1992 tot 14 juni 2007 (compleet)

IX – Columns in Elsevier compleet - van 22 september 2001 tot 23 juni 2007

X - Interviews met Bart Tromp. (incompleet)